⭐ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
⭐ ทะเบียนเลขที่​ 0129562000035
⭐ สำนักงานใหญ่ : 98/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
⛳ ศูนย์ประสานงาน(กลาง): 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270, โทร.+6661-552 9625
062-785-9236 [email protected] 0627859236
หัวข้อ
การชำระเงิน
บุคลากรสำคัญของสมาคม
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน องค์การ นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/ได้ทำความร่วมมือ
Facebook
ใบสมัครสมาชิกสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี)
วันเดือนปีเกิด
เพศ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
อาชีพ
สถานภาพ
บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด/เมือง
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
ภาษาที่ใช้สื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ถือบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลหมายเลข
ออกโดย
วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ
ผู้สมัครสมาชิกทุกประเภทต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นใบสมัคร20บาทและชำระค่าบำรุงตามประเภทของสมาชิก
สมัครเป็นสมาชิกประเภท (โปรดเลือก)
สมาชิกสามัญ(รายปี) ชำระค่าบำรุงปีละ 300 บาท
สมาชิกสามัญตลอดชีพ ชำระค่าบำรุงครั้งเดียว 1,000 บาท
สมาชิกนิติบุคคล(รายปี) ชำระค่าบำรุงปีละ 400 บาท
สมาชิกนิติบุคคลตลอดชีพ ชำระค่าบำรุงครั้งเดียว 4,000 บาท
สมาชิกหน่วยงาน(รายปี) ชำระค่าบำรุงปีละ 400 บาท
สมาชิกหน่วยงานตลอดชีพ ชำระค่าบำรุงครั้งเดียว 4,000 บาท
สมาชิกสมทบ ชำระค่าบำรุงปีละ 100 บาท
ว/ด/ป ที่สมัคร 21 Jul 2024
เอกสารที่ใช้สมัคร สำเนา บัตรประจำประชาชน / สำเนาพาสปอร์ต
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
ช่องทางชำระเงิน

บัญชีออมทรัพย์ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก ใช้เป็นบัญชีกลางของสมาคม เพื่อ รับ ฝาก โอน ถอน เงิน ค่าสมาชิก เงินบริจาค เงินสำหรับโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่าประเทศ และเงินอื่นๆของสมาคมฯ

 

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ

เลขที่บัญชี 076-1-86745-8

ชื่อบัญชี สมาคมการค้าการจัตการโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเอเชียแปซิพิก

Swift code: KASITHBK

 

เมื่อได้โอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปมาที่
E-mail:[email protected]

หรือ ติดต่อ สมัครได้โดยตรงที่

สนง.โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ)
เลขที่ 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรฯ062-7859236
E-mail : [email protected]