⭐ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
⭐ ทะเบียนเลขที่​ 0129562000035
⭐ สำนักงานใหญ่ : 98/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
⛳ ศูนย์ประสานงาน(กลาง): 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270, โทร.+6661-552 9625
062-785-9236 [email protected] 0627859236
หัวข้อ
การชำระเงิน
บุคลากรสำคัญของสมาคม
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน องค์การ นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/ได้ทำความร่วมมือ
Facebook
>> เกี่ยวกับเรา

สมาคมฯได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งเมื่อ 3 ธันวาคม2562

สมาคมฯก่อตั้งขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะปลดล็อคการแบ่งแยก เชื้อชาติ ผิวพรรณ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  ของมวลมนุษยชาติ และหวังจะมีส่วนช่วยทำให้สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของมนุษยชาติได้เกิดมีขึ้น เช่น ความอยู่ดีกินดี มีความสงบสุข มีสันติภาพและสันติสุข ความให้เกียรติเคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ความมีโอกาสและการเข้าถึงโอกาสทางสังคมโดยเสมอภาคกัน ความมีน้ำใจไมตรีต่อกันของผู้คน ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอื่นๆ ซึ่งถึงแม้นสิ่งที่กล่าวมานั้นจะเป็นภาพของสังคมในอุดมคติก็ตาม แต่สมาคมก็หวังจะสร้างให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นว่าถ้าทุกคนคิดได้แต่ไม่ได้เริ่มทำโอกาสที่จะเกิดมีขึ้นและประสบผลสำเร็จนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ สมาคมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นความปรารถนาร่วมกันของมนุษยชาติ ให้เกิดขึ้น

 

ซึ่งในแนวทางการทำงาน สมาคมจะจัดตั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆ และจะจัดทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมขึ้น ซึ่งในการเริ่มต้นของสมาคมจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะเสียสละและทุ่มเทในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของสมาคม และคณะผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งก็ได้มีความเห็นร่วมกัน มอบภาระหน้าที่ให้ น.ส.อธิพิชญ์  กิจพรจีราภัคค์ รับตำแหน่งนายกสมาคมฯเป็นคนแรก เพื่อปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสมาคมในการรับใช้สังคมต่อไป

 

 

 

5/6/64...เสาร์-อาทิตย์

การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร  เริ่มดำเนินงานเมื่อ5/6/64

22/7/64

นายกสมาคมฯได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเปิดศูนย์นวัตกรรมจีน-อาเซียน

 

นายกสมาคมฯและคุณนุจรี ศรีราชา (คณะทำงาน)ร่วมกันขับร้องเพลงเพื่อให้ความบันเทิงแก่ประชาชน

รายการนายกแอพลิต้า(สัญจร)9/11/64 ณ วิสาหกิจชุมชน ชย. นครสวรรค์

26/01/65

16/8/66 เปิดศูนย์ประสานงานAPLITAภาคเหนือ ประจำเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา