⭐ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
⭐ ทะเบียนเลขที่​ 0129562000035
⭐ สำนักงานใหญ่ : 98/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
⛳ ศูนย์ประสานงาน(กลาง): 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270, โทร.+6661-552 9625
062-785-9236 [email protected] 0627859236
หัวข้อ
การชำระเงิน
บุคลากรสำคัญของสมาคม
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน องค์การ นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/ได้ทำความร่วมมือ
Facebook
>> พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม สมาคมจึงได้ กำหนดพันธกิจ ในภาพกว้างไว้ ดังต่อไปนี้

 

  1. แต่งตั้งผู้ประสานที่เสียสละให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ
  2. หาสมาชิกผู้ร่วมอุดมการณ์ ให้มากที่สุด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมฯ
  3. ผลักดัน สนับสนุนและจัดทำให้โครงการสำคัญๆที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ให้เกิดขึ้น
  4. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน การลงทุน การศึกษาและการขนส่งของโลก โดยจะสนับสนุน นำเสนอและผลักดันโครงการขนาดใหญ่ ที่จะทำให้เกิดการสร้างงานจำนวนมากและสามารถช่วยเสริมสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้แก่บ้านเมือง ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนไทยให้สูงขึ้นมาก
  5. ดำเนินการอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสังคม
สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก

 

 

(นางสาว อธิพิชญ์ กิจพรจีราภัคค์)

นายกสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ