⭐ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
⭐ ทะเบียนเลขที่​ 0129562000035
⭐ สำนักงานใหญ่ : 98/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
⛳ ศูนย์ประสานงาน(กลาง): 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270, โทร.+6661-552 9625
062-785-9236 [email protected] 0627859236
หัวข้อ
การชำระเงิน
บุคลากรสำคัญของสมาคม
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน องค์การ นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/ได้ทำความร่วมมือ
Facebook
>> วิสัยทัศน์

ด้วยสมาคมฯเห็นว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลก และจะมีบทบาทมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว จะเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญในการฉุดกระชากให้วิวัฒนาการของสังคมโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสโลกอันเชี่ยวกราด ซึ่งถ้าสังคมใดไม่เคลื่อนตัวตามก็อาจจะกลายเป็นเศษซากปรักหักพังที่ล้าหลังอยู่ในประวัติศาสตร์

 

ดังนั้น สมาคมฯจึงมีแนวคิด อย่างสำคัญว่า สิ่งที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของวิวัฒนาการทางสังคม และจะทำให้ทุกสังคมสามารถก้าวไปด้วยกันได้อย่างเป็นเอกภาพ ก็คือการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนด้วยกันอย่างเป็นปึกแผ่น และเห็นว่า สิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะเข้ามามีผลต่อชีวิตประจำวันของทุกคนบนใลก โดยมีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและบริการทุกประเภท ก็คือ ระบบโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม ทุกประเภท และสมาคมฯได้เห็นว่าการที่จะจัดระบบ สิ่งเหล่านี้ให้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีนั้น เราจำเป็นต้องมี ระบบการเงินที่สามารถเกื้อหนุนต่อการลงทุน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ในด้านต่างๆด้วย สมาคมฯจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสมาคมไว้อย่างครอบคลุม

 

และสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและนำพาประโยชน์สุข ให้เกิดขึ้นแก่สังคมโดยส่วนรวมตามสมควรต่อไป

 

ด้วยความปรารถดี

 

สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก

 

 

(นายกรภพ ครองจักรภพ)

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์สมาคมฯ