⭐ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
⭐ ทะเบียนเลขที่​ 0129562000035
⭐ สำนักงานใหญ่ : 98/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
⛳ ศูนย์ประสานงาน(กลาง): 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270, โทร.+6661-552 9625
062-785-9236 [email protected] 0627859236
หัวข้อ
การชำระเงิน
บุคลากรสำคัญของสมาคม
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน องค์การ นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/ได้ทำความร่วมมือ
Facebook
>> วัตถุประสงค์สมาคม

วัตถุที่ประสงค์ของสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก

สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก(สลอป) มีวัตถุที่ประสงค์ตามข้อบังคับดังนี้

ข้อ1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมการประกอบกิจการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการทุกขนาดทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดส่งสินค้า ข้อมูล ทรัพยากรต่างๆจากจุดต้นทางการผลิตไปยังจุดบริโภค(จากต้นทางถึงปลายทาง)

ข้อ2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สมาชิกได้ประกอบการและ/หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องข้อขัดแย้งต่างๆในการทำการค้า รวมทั้งเจรจาทำความตกลงหาข้อยุติทางการค้ากับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจการค้าและการให้บริการจัดส่งสินค้า ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆและสอดส่องดูแลติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่สมาชิกได้ประกอบการและ/หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ3.ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง ทำวิจัยและ/หรือส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการค้า การบริการ การเงินการลงทุน การอุตสาหกรรม การจัดส่งสินค้าและบริการ ข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากรต่างๆและรวมทั้งการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆที่ได้สนับสนุนส่งเสริม

ข้อ4.ขอข้อมูลสถติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์

ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก  

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง ขอสถิติ ขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบการจากสมาชิก เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การแก้ไขปัญหา การประนีประนอมข้อพิพาท การเจรจาหาข้อยุติทางการค้าการลงทุนฯลฯทั้งในและนอกประเทศ

ข้อ5.ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่ผลิตจำหน่ายและให้บริการโดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิก ให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิต การบริหารจัดการและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆขึ้นไปและเป็นผู้นำทางการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้มีความทันสมัยและก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอ

ข้อ6.ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง ร่วมมือกันกับรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเงินหรือการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆอย่างอื่นซึ่งอยู่ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมการประกอบการต่างๆดังที่กล่าวมาทั้งหมด

ข้อ7.ส่งเสริมการผลิตและการบริการ เพื่อให้สินค้าและบริการมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง ส่งเสริมสนับสนุน ให้การผลิตสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆของผู้ประกอบการ สามารถทำการผลิตและให้บริการได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผูบริโภคโดยถ้วนหน้ากัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในประเทศหรือนอกประเทศและต้องเป็นสินค้าและบริการที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและต้องเป็นการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล (ซึ่งหมายถึงต้องมีการผลิตส่วนเกินสำรองไว้ด้วยเสมอตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดแคลนในเวลาที่มีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นด้วย)

ข้อ8.ทำความตกลง กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง การเป็นตัวกลางในการดำเนินการให้สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่างๆที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่สมาคมสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมปราศจากอุปสรรคข้อขัดแย้งต่างๆซึ่งรวมถึง สมาคมสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ ตลอดจนวางระเบียบข้อปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติให้แก่สมาชิกด้วย

ข้อ9.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง สมาคมเข้าไปเป็นตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมหาข้อยุติให้กับสมาชิก ทั้งในกรณีที่สมาชิกมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยกันเองและสมาชิกมีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก(มีข้อพิพาทกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมด้วย)

ข้อ10.ประสานความสามัคคี แลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ซึ่งกันและกันในทางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการค้าและข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องของทางราชการตลอดจนทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศและการจัดการด้านโลจิสติกส์อื่นๆทุกประเภท

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง สมาคมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างสมาชิกด้วยกันเองหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวกลางในการประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีมีเอกภาพและเกิดความสงบสุขและเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่างๆได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการค้าทั่วไปและข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง(ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการอนุญาตให้เผยแพร่ได้) ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศและการจัดการด้านโลจิสติกส์ๆอื่นทุกประเภทรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องทุกประเภทด้วย

ข้อ11.เป็นองค์กรกลางในการรวบรวมสถิติ ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง คล่องตัว และได้รับประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจต่อไป

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง สมาคมทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการเก็บรวบรวมสถิติ ข้อมูลข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะข้อแนะนำแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและทำให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความคล่องตัว สะดวกสบายรวดเร็วง่ายต่อการปฏิบัติ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้รับประโยชน์สูงสุดกันโดยถ้วนหน้าและเป็นธรรมมากที่สุด

ข้อ12.ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเพื่อให้การดำเนินนโยบายเป็นไปได้ด้วยดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

ตีความตามเจตนารมณ์ของข้อนี้ได้ว่า

หมายถึง สมาคมนี้ให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและตามนโยบายของสมาคมประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี เพื่อยังให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในบ้านเมืองและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดของสมาคมต่อไป

ข้อ13.สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง แต่อาจเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง อาทิ สมาพันธ์สมาคม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สนับสนุนส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของสมาคม

ข้อ14.ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุ๊กเกอร์

 

สรุป วัตถุประสงค์ของสมาคมโดยภาพรวม

สมาคมAPLITAมีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษาและสังคม

แนวทางการดำเนินงานของสมาคม ทำได้หลายบทบาทดังนี้

 1. ส่งเสริมสนันสนุน
 2. ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เป็นธุระให้
 3. เป็นตัวแทนเป็นผู้แทน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ประสานงาน 
 4. เป็นผู้ดำเนินการเจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ หาข้อยุติกรณีพิพาท
 5. เป็นคนกลาง เป็นองค์กรกลาง เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ขอข้อมูล สถิติ
 6. เป็นผู้วางระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ
 7. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา
 8. ประสานความสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ สานสร้างความสามัคคี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 9. ร่วมมือหรือให้ความร่วมมือรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุน 
 10. สามารถร่วมมือกับสมาคมอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกันจัดตั้งเป็นสมาพันธ์สมาคม
 11. เข้าร่วมงานหรือเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอื่น สมาพันธ์สมาคมหรือองค์กรอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน
 12. เป็นกลางในทางการเมือง ไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่จัดโต๊ะบิลเลียดหรือสนุ๊กเกอร์